793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

Zrealizowane projekty i referencje

Nasze doświadczenie zdobyliśmy na konkretnych działaniach:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracyjnych KUL „Komunikacja i budowanie zespołów”, „Asertywność w relacjach zawodowych”. (48h)

Przygotowanie i nagranie cyklu webinarów dla pracowników firmy Orange w ramach szkoleń wewnętrznych z obszaru „Inteligencji emocjonalnej w obsłudze klienta”

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników DPS z Warszawy i okolic z zakresu ”Komunikacja z mieszkańcem DPS”, „Budowanie zespołów interdyscyplinarnych” (40h)

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników Specjalistycznego Centrum Medycznego SanMed w Rykach z zakresu Standardów Obsługi Pacjenta, Budowania wizerunku placówki medycznej, Komunikacji interpersonalnej z pacjentem trudnym. (50 h)

Cykl szkoleń dla pracowników służby medycznej z zakresu komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z emocjami w kontakcie z pacjentem trudnym, prowadzenia wywiadu wspierającego we współpracy z Fundacją Razem Zmieniamy Świat w Toruniu. (52h)

Szkolenie „Komunikacja z pacjentem trudnym”, „Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami w pracy z pacjentem trudnym” dla pracowników służby medycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie (32h)

Przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych dla pracowników placówek partnerskich sieci wszystkodokawy.pl z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania konfliktem, technik radzenia sobie ze stresem (64 h), budowania i zarządzania zespołem pracowników dla kadry kierowniczej (68 h)

Przeprowadzenie we współpracy z PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego:

Szkolenia dla pracowników Placówki Wychowawczej w:

 • „Diagnoza i terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” (6h)

Szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

 • „Jak efektywnie pracować z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną” (100h),
 • „Wspomaganie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością” (100h)
 • „Terapia zachowań niepokojących”(40h)
 • „Konstruowanie Indywidualnych Planów Terapeutyczno – Opiekuńczych” (100h)
 • „Autyzm – opieka i praca z dziećmi chorymi” (36h)

Przeprowadzenie szkoleń psychologicznych dla nauczycieli w ramach współpracy z Gabinetem Terapeutycznym Lawendowa Kraina:

 • „Trening kompetencji psychospołecznych” (80h)
 • „Metodyka pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnościami” (30h),
 • „Budowanie zespołów interdyscyplinarnych”(30h)

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PCPR w Jarosławiu na zlecenie Powiatu Jarosławskiego(16h):

 • „Trening komunikacji interpersonalnej”

Przeprowadzenie szkolenia dla kierowników spółdzielni socjalnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie (16h):

 • Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy”

Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu: „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych”. (24 h)

 • Treningu Umiejętności Społecznych

Przeprowadzenie cyklu szkoleń kompetencyjnych dla Beneficjentów Mops w Puławach z zakresu:

 • Zarządzania sobą w czasie,
 • Autoprezentacji,
 • Zarządzania karierą i aktywizacji zawodowej,
 • Treningu Motywacji,
 • Godzenia życia zawodowego i rodzinnego. (160 h)

Przeprowadzenie szkoleń metodycznych z zakresu opieki i terapii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i kompetencyjnych dla pracowników DPS w Matczynie we współpracy z PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (430 h)

Przeprowadzenie treningów umiejętności osobistych i zawodowych dla beneficjentów projektu EFS „Integracja kluczem do sukcesu” we współpracy z Fundacją Fundusz Inicjatyw w Lublinie (102 h)

Przeprowadzenie szkoleń metodycznych i kompetencyjnych dla kadry zarządzającej oraz dydaktycznej placówek oświatowych w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z firmą Asentia Consulting (320h) z zakresu:

 • Warsztaty umiejętności zawodowych (140h)
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (80h)
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (40h)
 • Koncepcja pracy szkoły (40h),
 • Komunikacja interpersonalna (80h)

Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjum w ramach projektu „Pasja poznania”, we współpracy z Zespołem Szkół w Karmiskach:

 • Indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego(120h)
 • Grupowych warsztatów „Trening umiejętności psychospołecznych”(50h)

Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych placówek oświatowych w Rykach i Sobieszynie z zakresu:

 • budowania zespołu projektowego,
 • współpracy i komunikacji w zespole nauczycieli i wychowawców. (32 h)

Przeprowadzenie cyklu szkoleń metodycznych dla nauczycieli w zakresu pracy z uczniem z:

 • spektrum autyzmu we współpracy z Centrum Synthesis w Lublinie. (80 godzin)

Przeprowadzenie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Kursor w Lublinie konwersatoriów i wykładów z:

 • Psychologii klinicznej i psychopatologii,
 • Psychologii różnic indywidualnych,
 • Doradztwa zawodowego,
 • Systemowej koncepcji rodziny,
 • Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Metodyki pracy w klasach integracyjnych.

Organizowanie i prowadzenie warsztatów grupowych dla dorosłych, nauczycieli oraz dzieci we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lublinie z zakresu:

 • „Kształtowanie kompetencji psychospołecznych nauczycieli i rodziców” (120 h),
 • „Trening umiejętności wychowawczych” (140 h)
 •  „Depresja, samookaleczanie się, próby samobójcze u dzieci i młodzieży”(32 h)
 • „Techniki efektywnego uczenia się” (32 h)
 • „Metody pomiaru inteligencji” (32 h)

Przeprowadzenie we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie konwersatoriów oraz wykładów z:

 • Psychologii pracy w grupie,
 • Psychologii zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Psychologii zdrowia i stresu,
 • Patologii społecznych i chorób cywilizacyjnych,
 • Pedagogiki,
 • Komunikacji w zarządzaniu,
 • Negocjacji w biznesie,
 • Budowania wizerunku i autoprezentacji.

Przeprowadzenie warsztatów praktycznych na studiach podyplomowych z zakresu:

 • Psychodietetyki,
 • Radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • Zarządzania stresem zawodowym

Prowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych, coachingu, rozwoju osobistego i zawodowego dla studentów i kadry dydaktycznej i administracji Uczelni.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla studentów KUL w Lublinie z obszaru:

 • „HR Business Partner”,
 • „HR we współczesnym świecie biznesu”,
 • „Komunikacja i asertywność w biznesie” (168h)

Realizacji szkoleń zawodowych i kompetencyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Biłgoraju (128 h):

 • Akademia Marketingu i Reklam,
 • E-narzędzia w pracy Technika Organizacji Reklamy

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dydaktycznych szkół w ramach projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Bychawa” (64h)

 • Kursu trenerskiego z technik trenerskich, coachingowych i mentoringowych w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Moderowanie i facylitacja spotkań grup fokusowych mających na celu wypracowanie materiału metodycznego niezbędnego do utworzenia informacji zawodoznawczej w ramach realizacji projektu : „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. (350 h)

Wybrane referencje