793442827
m.rozmus.inspira@gmail.com

Szkolenia otwarte

Aktualne szkolenia otwarte:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami coachingowymi i metodami terapii poznawczo – behawioralnej w pracy profilaktycznej i terapeutycznej nad trudnościami zaburzeniami emocjonalnymi. Na szkoleniu będziemy poznawać rolę i znaczenie przekonań w myśleniu i zachowaniu człowieka. Podczas treningu i pracy nad studium przypadku Uczestnicy będą poznawać metody pracy nad własnymi przekonaniami i przekonaniami swoich podopiecznych.

Szkolenie rozpoczyna się od części teoretycznej, z omówionymi podstawowymi mechanizmami myślenia i działania człowieka. Zostaną przedstawione podstawy psychologii emocji, motywacji, tworzenia się nawyków, wpływających na reakcje i decyzje każdego dnia. Następnie odbywają się zajęcia warsztatowe, podczas których w praktyce będą wykorzystywane narzędzia coachingowe i psychologiczne w podejściu poznawczo-behawioralnym do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Pomiędzy zajęciami warsztatowymi uczestnicy otrzymują ćwiczenia do treningu samodzielnego oraz do pracy z innymi. Ostatnie zajęcia warsztatowe będą poświęcone omówieniu wniosków z pracy własnej, superwizji i podsumowaniu.

Program szkolenia:

Blok szkolenia online na żywo

 1. Podejście psychologii poznawczej i poznawczo-behawioralnej w rozumieniu zachowań człowieka.
 2. Podstawy neurofizjologii trudnych emocji.
 3. ABCD Emocji
 4. Założenia i zasady RTZ w praktyce terapeutycznej.
 5. Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej.
 6. Trening umiejętności na studium przypadku.
 7. Różnice indywidualne w postrzeganiu rzeczywistości w kontekście teorii komunikacji interpersonalna F.S. von Thuna.
 8. Przekonania – źródła, metody utrwalania i zmiany.
 9. Coachingowe narzędzia zmiany przekonań.
 10. Rezyliencja – metody pracy nad odpornością psychiczną.
 11. Model stadiów zmiany (według Prochaska): Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie.
 12. Praktyczna praca nad RSA i RTZ na studium przypadku.
 13. Symulacja spotkania profilaktycznego i terapeutycznego.

Blok e-learning i do pracy własnej

 1. Podstawy teoretyczne RTZ.
 2. Neurobiologiczne podstawy powstawania i trwania emocji.
 3. Znaczenie emocji w życiu człowieka.
 4. Temperament, osobowość, nawyki jako elementy budowania systemu zarządzania swoimi przekonaniami.
 5. Psychosomatyczna Teoria Uczenia.
 6. Teorie psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne powstawania przekonań.
 7. Narzędzia do badania i zmiany przekonań.
 8. Wykorzystanie teorii komunikacji von Thuna w projektowaniu komunikacji z wybraną grupą odbiorców.

Czas trwania:

Szkolenie hybrydowe: 32 godziny dydaktyczne (w tym 12 godzin dydaktycznych szkolenia na żywo na sali szkoleniowej, 10 godzin online (w tym superwizja), 10 godzin e-learningu oraz praca nad studium przypadku)

Szkolenie online: 32 godzin dydaktycznych (w tym 22 godziny dydaktyczne szkolenia online (w tym superwizja), 10 godzin e-learningu oraz praca nad studium przypadku)

Inwestycja: 590 zł (Przy zgłoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Terminy:

I edycja: Tryb stacjonarny – Lublin: 11-13.07.2022 r. (w godzinach 9.00 – 15.00) – nabór zamknięty.

II edycja: Tryb online dzienny: 18-20.07.2022 (w godzinach 9.00 – 15.00) – nabór zamknięty.

III edycja: Tryb online weekendowy:6-7.08 i 13.08.2022 (w godzinach 9.00 – 15.00)

Nowy termin: 28-30.09.2022 r. (w godzinach 9.00 – 15.00)

 

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu będzie wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wpłata opłaty za szkolenie na konto Instytutu Inspira (informacje w formularzu).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności Uczestników z zakresu wykorzystywania kreatywnych metod i narzędzi w diagnozie i terapii psychologicznej. Uczestnicy na podstawie zaprezentowanych studium przypadku oraz własnej praktyki podczas zajęć warsztatowych będą podnosili swoje kompetencje diagnostyczne.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe zasady w diagnozie funkcjonalnej.
 2. Psychologia twórczości i kreatywności z perspektywy diagnostycznej.
 3. Przedmiot diagnozy a narzędzia badawcze.
 4. Metody projekcyjne w psychologii – fakty i mity.
 5. Gry i zabawy w diagnozie.
 6. Narzędzia coachingowe w diagnozie potencjału osobistego.
 7. Nietypowe wykorzystanie testów psychologicznych do diagnozy funkcjonalnej.
 8. Obserwacja diagnostyczna i narzędzia zbierania danych.
 9. Rysunek diagnostyczny a terapeutyczny.
 10. Narzędzia kreatywne w terapii.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 390 zł (Przy zgłoszeniu kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu będzie wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki (w wysokości 100zł) na konto Instytutu Inspira, lub zakup biletu rezerwacyjnego poprzez stronę: Evenea 

Termin:
Do ustalenia z Uczestnikami

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości Uczestników na temat roli i wpływu poziomu inteligencji emocjonalnej na myślenie, zachowanie, komunikowanie się ludzi z otoczeniem.  Podczas warsztatu Uczestnicy nabędą rzetelną wiedzę na temat możliwości wpierania rozwoju inteligencji emocjonalnej, poznają szereg metod, technik i ćwiczeń do warsztatowej pracy z osobami w różnym wieku.

Szkolenie składa się z modułów:

 1. Wprowadzenie w tematykę EQ. Diagnoza EQ za pomocą: testów psychologicznych, obserwacji, arkuszy samooceny.
 1. Neurobiologiczne podstawy działania emocji i motywacji.
 2. Istota inteligencji emocjonalnej i etapy jej rozwoju.
 3. Rola inteligencji emocjonalnej we współczesnym świecie – badania i dowody.
 4. Narzędzia do badania inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej.
 5. Metodyka prowadzenia badań nad sobą oraz badanie poziomu EQ u innych.
 1. Trening inteligencji intrapersonalnej

Warsztat dokonywania pogłębionego wglądu w siebie, w swoje emocje, myśli i przekonania. Trening komunikacji ze swoimi potrzebami, wewnętrznym dzieckiem i obawami. Zwiększanie świadomości emocjonalnej. Budowanie adekwatnej samooceny, zaufania do siebie, poczucia sprawstwa. Podczas aktywnych ćwiczeń Uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia odporności psychicznej, konstruktywnych reakcji na stres, rezyliencji i pozytywnego nastawienia.

 1. Trening kompetencji społecznych

Warsztat umiejętności interpersonalnych: komunikacji, współpracy w zróżnicowanym środowisku. Uczestnicy poznają narzędzia podnoszące poziom empatii, asertywności, techniki budowania zdrowych relacji z innymi. W tym obszarze będą poruszone też tematy związane z perswazją, wywieraniem wpływu, przywództwem.

 1. Trening kompetencji prakseologicznych.

W tej części Uczestnicy poznają narzędzia do projektowania swojej motywacji, zaangażowania, wytrwałości. Poznają techniki i ćwiczenia wzmacniające ich zdolności adaptacyjne i elastyczność w reagowaniu na zmiany.

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych (6 tygodni – 30h na żywo w soboty, 30h e-learningu)

Inwestycja: 2200 zł brutto (Przy zgłoszeniu kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: lipiec – wrzesień (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

Na szkoleniu Uczestnicy nabędą rzetelną i konkretną wiedzę na temat zarządzania stresem i emocjami. Treści szkoleniowe są oparte na najnowszych badaniach naukowych nad stresem i wypaleniem zawodowym.

Zakres tematyczny:

 1. Mechanizmy działania stresu i trudnych emocji
 • Współczesne koncepcje neurologiczne i psychologiczne stresu i emocji w kontekście reakcji na międzynarodowy kryzys.
 • Konstruktywna rola stresu i emocji w życiu człowieka.
 • Rozumienie mechanizmu swoich reakcji stresowych i reakcji innych ludzi.
 • Przegląd strategii radzenia sobie ze stresem.
 • Zarządzanie hormonami stresu. Przegląd badań nad wpływem przekonań na gospodarkę hormonalną.
 1. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Zarządzanie hormonami stresu w praktyce.
 • Trening zmiany przekonań.
 • Elementy RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań) w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym.
 • Mindfulness i trening uważności.
 • Rola oddychania w regulowaniu reakcji wegetatywnych.
 • Kształtowanie rezyliencji. Techniki wspomagające szybki powrót do równowagi emocjonalnej po kryzysie.
 • Wzmacnianie inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej.
 • Trening relaksacji.

 

Czas trwania: 10h treningu na żywo + 5h nagrań + 10h e-learningu i pracy własnej

Inwestycja: 490 zł (Przy zgłoszeniu kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin:

I edycja: 27.07.2022 r. w godzinach: 9.00 – 17.00 + spotkania online do ustalenia z Uczestnikami

II edycja: 08.08.2022 r. w godzinach: 9.00 – 17.00 + spotkania online do ustalenia z Uczestnikami

III edycja: 02.09.2022 r. w godzinach: 9.00 – 17.00 + spotkania online do ustalenia z Uczestnikami

Zakres tematyczny:

 

Moduł 1: Wprowadzenie do odporności psychicznej, neuropsychologii stresu i trudnych emocji.

 1. Czym jest odporność psychiczna i z jakiego powodu warto ją rozwijać?
 2. Neuropsychologia stresu i trudnych emocji. Jak funkcjonuje nasz mózg w trudnych sytuacjach.
 3. Korzyści z pracy nad kompetencjami związanymi z odpornością psychiczną.
 4. Składniki odporności psychicznej – model „4C”: Kontrola (Control), Zaangażowanie (Commitment), Wyzwanie (Challenge), Pewność siebie (Confidence)
 5. Wskaźniki wysokiej odporności psychicznej – czym charakteryzują się osoby z wysoką odpornością a czym osoby o wysokiej wrażliwości?
 6. Jak rozpoznać poziom swojej odporności psychicznej?

Moduł 2: Praktyczne sposoby rozwijania u siebie określonych obszarów odporności.

 1. Wewnątrz czy zewnątrzsterowność? Budowanie zdrowego poczucia kontroli.
 2. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
 3. Interwencje stresowe. Działania służące szybkiemu powrotowi do równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej.
 4. Szczepionki stresowe. Jak wyposażyć się w trwałą odporność na stres w przyszłości?
 5. Wzmacnianie zasobów osobistych do radzenia sobie z trudnościami codziennymi.
 6. Moc konstruktywnych przekonań. Trening budowania budujących przekonań o sobie, o innych życiowych.
 7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności i poczucia sprawstwa.
 8. Budowanie trwałego zaangażowania i motywacji do pracy.

 

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne  (16h treningu na żywo online + 8h nagrań + 8h e-learningu z pracą własną i mentoringiem)

Inwestycja: 490 zł (650 zł w opcji z badaniem poziomu odporności psychicznej z wykorzystaniem narzędzia MTQ-48)
(Przy zgłoszeniu kilku osób – zniżki. Szczegóły na stronie www)
Terminy:
I edycja: 08-09.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.30
II edycja: 24-25.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.30 (weekend)

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prześlij na adres: instytut.inspira@gmail.com

Zakres tematyczny

Moduł 1: Wprowadzenie do tematyki asertywności i granic.

 1. Asertywność – czym jest a czym nie jest? Istota asertywności w relacjach osobistych i zawodowych.
 2. Z jakiego powodu tak trudno stawiać granice? Co sprawia, że odpuszczamy?
 3. Analiza przekonań utrudniających asertywność.
 4. Poczucie własnej wartości, pewności siebie – jak się mają do uległości, agresji i asertywności.
 5. Perswazja i manipulacja w życiu codziennym – jak ją rozpoznawać?
 6. Troska o sobie, szacunek i akceptacja jako ważne fundamenty asertywności.

Moduł 2: Trening komunikacji asertywnej.

 1. Trening komunikacji intrapersonalnej – badanie swoich potrzeb, emocji i stanów.
 2. Stawianie granic i budowanie zdrowej pewności siebie.
 3. Techniki komunikacji asertywnej w relacjach z bliskimi.
 4. Komunikacja asertywna z otoczeniem społecznym.
 5. Trening radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach trudnych.
 6. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 7. Reagowanie na krytykę, agresję, oceny.
 8. Obrona przed manipulacjami.
 9. Wzmacnianie asertywnej postawy życiowej.

Czas trwania: 16h treningu na żywo + 5h nagrań + 10h e-learningu z pracą własną

Inwestycja: 490 zł

Termin: 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z mechanizmami powstawania i narastania konfliktów międzyludzkich. Poznamy etapy i specyfikę działania grup i źródła trudności w budowaniu zdrowych relacji. Uczestnicy dowiedzą się jak konstruktywnie podchodzić do konfliktu, jak go rozumieć i jakie szanse w nim dostrzegać. Poznają również niestandardowe sposoby rozwiązywania konfliktów i budowania porozumienia poprzez techniki dramowe i metody pracy z ciałem. Uczestnicy otrzymają również instrukcje – jak rozwiązywać swoje konflikty w środowisku zawodowym i domowym za pomocą konstruktywnej informacji zwrotnej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Konflikt – czym jest a czym nie jest?
 2. Psychologia konfliktu:
  1. Mechanizmy powstawania konfliktu.
  2. Emocje podczas konfliktu – ich moc, kierunek i efekty.
  3. Skutki nierozwiązanych konfliktów na zdrowie psychiczne.
 3. Komunikacja bez przemocy – narzędzia budowania porozumienia zgodnie z teorią Marshalla Rosenberga.
 4. Konstruktywna informacja zwrotna – jak jej udzielać, by wygasić złość?
 5. Techniki dramowe w rozumieniu i radzeniu sobie z konfliktami – ćwiczenia warsztatowe.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 390 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: sierpień – październik (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

…………………………………………………………………

W cenie szkoleń:

 • Udział w stacjonarnych szkoleniach psychologicznych i warsztatach.
 • Skrypt tematyczny, zestaw narzędzi i materiały do nauki online.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Dodatkowa literatura i wskazówki do pracy własnej i z klientami.

Więcej o trenerach prowadzących szkolenia w zakładce: O nas

Przy zapisie kilku osób:

 • 2 osoby 5% zniżki dla każdego Uczestnika
 • 3 osoby 10% zniżki dla każdego Uczestnika
 • 4 osoby i więcej 15% zniżki dla każdego Uczestnika

Zapisy prosimy kierować na adres: instytut.inspira@gmail.com bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

………………………………………………………………..

Zapraszamy!