Szkolenia otwarte

Aktualne szkolenia otwarte:

Cykl szkoleń dla psychologów i terapeutów:

NARZĘDZIA I METODY W DIAGNOZIE, TERAPII I PSYCHOEDUKACJI.

 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności Uczestników z zakresu wykorzystywania kreatywnych metod i narzędzi w diagnozie i terapii psychologicznej. Uczestnicy na podstawie zaprezentowanych studium przypadku oraz własnej praktyki podczas zajęć warsztatowych będą podnosili swoje kompetencje diagnostyczne.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe zasady w diagnozie funkcjonalnej.
 2. Psychologia twórczości i kreatywności z perspektywy diagnostycznej.
 3. Przedmiot diagnozy a narzędzia badawcze.
 4. Metody projekcyjne w psychologii – fakty i mity.
 5. Gry i zabawy w diagnozie.
 6. Narzędzia coachingowe w diagnozie potencjału osobistego.
 7. Nietypowe wykorzystanie testów psychologicznych do diagnozy funkcjonalnej.
 8. Obserwacja diagnostyczna i narzędzia zbierania danych.
 9. Rysunek diagnostyczny a terapeutyczny.
 10. Narzędzia kreatywne w terapii.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 390 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu będzie wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki (w wysokości 100zł) na konto Instytutu Inspira, lub zakup biletu rezerwacyjnego poprzez stronę: Evenea 

Termin:
I. 28.08.2020 r. w godzinach 9.00 – 16.00 (w tym 3 przerwy)
II. 26.09.2020 r. w godzinach 9.00 – 16.00 (w tym 3 przerwy)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami terapii poznawczo – behawioralnej w pracy profilaktycznej i terapeutycznej nad trudnościami zaburzeniami emocjonalnymi. Na szkoleniu będziemy poznawać rolę i znaczenie przekonań w myśleniu i zachowaniu człowieka. Podczas treningu i pracy nad studium przypadku Uczestnicy będą poznawać metody pracy nad własnymi przekonaniami i przekonaniami swoich podopiecznych. Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą mieli podstawy teoretyczne oraz praktyczne do stosowania metody RTZ – Racjonalnej Terapii Zachowań w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z podopiecznymi.

Program szkolenia:

Blok stacjonarny

 1. Podejście psychologii poznawczej i poznawczo-behawioralnej w rozumieniu zachowań człowieka.
 2. Podstawy neurofizjologii trudnych emocji.
 3. ABCD Emocji
 4. Założenia i zasady RTZ w praktyce terapeutycznej.
 5. Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej.
 6. Trening umiejętności na studium przypadku.
 7. Różnice indywidualne w postrzeganiu rzeczywistości w kontekście teorii komunikacji interpersonalna F.S. von Thuna.
 8. Przekonania – źródła, metody utrwalania i zmiany.
 9. Narzędzia zmiany przekonań.
 10. Wykorzystanie Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej w różnych przypadkach klinicznych.
 11. Symulacje części spotkania terapeutycznego opartego na zmianie przekonań.
 12. Model stadiów zmiany (według Prochaska): Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie.
 13. Praktyczna praca nad RSA i RTZ na studium przypadku.
 14. Symulacja spotkania terapeutycznego.

Blok online.

 1. Podstawy teoretyczne RTZ.
 2. Neurobiologiczne podstawy powstawania i trwania emocji.
 3. Znaczenie emocji w życiu człowieka.
 4. Temperament, osobowość, nawyki jako elementy budowania systemu zarządzania swoimi przekonaniami.
 5. Psychosomatyczna Teoria Uczenia.
 6. Teorie psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne powstawania przekonań.
 7. Narzędzia do badania i zmiany przekonań.
 8. Wykorzystanie teorii komunikacji von Thuna w projektowaniu komunikacji z wybraną grupą odbiorców.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne (w tym 10 godzin stacjonarnie, 8 godzin online na żywo, 6 godzin e-learning oraz praca nad studium przypadku)

Inwestycja: 590 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Terminy:

Lublin: 10.10.2020 r. (część stacjonarna) w godzinach 9.00 – 18.00 (w tym 4 przerwy)
Część online: do ustalenia z Uczestnikami.
Rzeszów: 14.11.2020 r. (część stacjonarna) w godzinach 9.00 – 18.00 (w tym 4 przerwy)
Część online: do ustalenia z Uczestnikami.
Warszawa: 05.12.2020 r. (część stacjonarna) w godzinach 9.00 – 18.00 (w tym 4 przerwy)
Część online: do ustalenia z Uczestnikami.

 

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu będzie wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki (w wysokości 100 zł) na konto Instytutu Inspira (informacje w formularzu), lub zakup biletu rezerwacyjnego poprzez stronę: Evenea 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości Uczestników na temat roli i wpływu poziomu inteligencji emocjonalnej na myślenie, zachowanie, komunikowanie się ludzi z otoczeniem.  Podczas warsztatu Uczestnicy nabędą rzetelną wiedzę na temat możliwości wpierania rozwoju inteligencji emocjonalnej, poznają szereg metod, technik i ćwiczeń do warsztatowej pracy z osobami w różnym wieku.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Neurobiologiczne podstawy działania emocji i motywacji.
 2. Istota inteligencji emocjonalnej i etapy jej rozwoju.
 3. Rola inteligencji emocjonalnej we współczesnym świecie – badania i dowody.
 4. Narzędzia do badania inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej.
 5. Jak wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej? – metody, techniki.
 6. To moje myśli czy emocje? Trening pracy nad przekonaniami.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 290 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: sierpień – październik (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów myślenia i zachowywania się człowieka w każdym wieku. Na szkoleniu Uczestnicy nabędą rzetelną wiedzę na temat założeń terapii behawioralnej i możliwości jej wykorzystywania w wychowaniu dzieci jak i modelowaniu zachowań innych ludzi. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w różnych środowiskach życia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Rodzaje zachowań trudnych, niepokojących i nieakceptowanych społecznie u dziecka.
 2. Podstawy terapii behawioralnej
  1. Co to jest zachowanie i co nim kieruje.
  2. Czy zachowania można modyfikować?
  3. Kiedy samodzielne działania, a kiedy do specjalisty?
 3. Założenia Stosowanej Analizy Zachowania.
 4. Diagnozujemy, czyli sposoby pomiaru trudnego zachowania.
 5. Behawioralne ABC wybuchu złości i innych zachowań trudnych – czyli kiedy i jak możemy wpływać na zmiany reakcji u dziecka.
 6. Charakterystyka i przykładowe rozwiązania zachowań problemowych w środowisku domowym i szkolnym.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 390 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: sierpień – październik (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

Na szkoleniu Uczestnicy nabędą rzetelną i konkretną wiedzę na temat możliwości pracy z zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami zachowania w oparciu o podejście terapii krótkoterminowej A.Ellisa  u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi przypadkami trudności emocjonalnych u osób w różnym wieku i najlepszymi sposobami pracy nad nimi.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Założenia racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej.
 2. W poszukiwaniu prawdziwych i głębokich przyczyn problemów emocjonalnych.
 3. Techniki i narzędzia badania jawnych i ukrytych przekonań
 4. Elementy intensywnych i głębokich metod leczenia pacjentów z problemami dotyczącymi samooceny i poczucia tożsamoś
 5. Metody behawiorystyczne intensywnej i krótkoterminowej psychoterapii.
 6. Metody poznawcze i z umiarkowaną intensywnością wpływające na proces zmiany.
 7. Metody łagodnej i mniej głębokiej terapii krótkoterminowej

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 390 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: sierpień – październik (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

W ramach szkolenia Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę na temat typowych zaburzeń odżywiania, jak również nowych pozycji w klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-V. Uczestnicy poznają narzędzia diagnostyczne oraz pomocne w terapii osoby chorej jak i środowiska rodzinnego. Celem jest również podniesienie umiejętności projektowania i stosowania programów profilaktycznych – zapobiegających wystąpieniu zaburzeń lub zatrzymaniu ich rozwoju we wczesnym stadium.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Zaburzenia odżywiania pod lupą:
  1. rodzaje zaburzeń odżywiania,
  2. nowości wśród repertuaru, czyli o ortoreksji, dysmorfii nieurojeniowej i ARFID,
  3. etiologia i epidemiologia zaburzeń odżywiania.
 2. Chore ciało czy umysł? – czyli o istocie zaburzeń ł
 3. Narzędzia do diagnozy zaburzeń odżywiania.
 4. Skąd to się bierze? Czyli o tym, co wpływa na zaburzenia odżywiania u dzieci i dorosłych?
 5. Terapia i pomoc psychologiczna osobom z zaburzeniami odżywiania w różnych środowiskach życia.
 6. Żywienie i zasady postępowania w powrocie do zdrowia.

 

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 290 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: sierpień – październik (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z mechanizmami powstawania i narastania konfliktów międzyludzkich. Poznamy etapy i specyfikę działania grup i źródła trudności w budowaniu zdrowych relacji. Uczestnicy dowiedzą się jak konstruktywnie podchodzić do konfliktu, jak go rozumieć i jakie szanse w nim dostrzegać. Poznają również niestandardowe sposoby rozwiązywania konfliktów i budowania porozumienia poprzez techniki dramowe i metody pracy z ciałem. Uczestnicy otrzymają również instrukcje – jak rozwiązywać swoje konflikty w środowisku zawodowym i domowym za pomocą konstruktywnej informacji zwrotnej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Konflikt – czym jest a czym nie jest?
 2. Psychologia konfliktu:
  1. Mechanizmy powstawania konfliktu.
  2. Emocje podczas konfliktu – ich moc, kierunek i efekty.
  3. Skutki nierozwiązanych konfliktów na zdrowie psychiczne.
 3. Komunikacja bez przemocy – narzędzia budowania porozumienia zgodnie z teorią Marshalla Rosenberga.
 4. Konstruktywna informacja zwrotna – jak jej udzielać, by wygasić złość?
 5. Techniki dramowe w rozumieniu i radzeniu sobie z konfliktami – ćwiczenia warsztatowe.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Inwestycja: 390 zł (Przy głoszeniach kilku osób – zniżki. Szczegóły na dole strony)

Termin: sierpień – październik (Dokładna po zebraniu grupy. Dostosujemy termin szkolenia do potrzeb i możliwości Uczestników)

…………………………………………………………………

W cenie szkoleń:

 • Udział w stacjonarnych szkoleniach psychologicznych i warsztatach.
 • Skrypt tematyczny, zestaw narzędzi i materiały do nauki online.
 • Przerwa kawowa, catering.

Szkolenia prowadzi: Magdalena Rozmus (psycholog, coach, trener) Więcej o prowadzącej w zakładce: O nas

Cena całego pakietu szkoleń psychologicznych (6 szkoleń) z zakresu NARZĘDZI I METOD W DIAGNOZIE, TERAPII I PSYCHOEDUKACJI: 1490 zł

Przy zapisie kilku osób:

 • 2 osoby 15% zniżki dla każdego Uczestnika
 • 3 osoby 20% zniżki dla każdego Uczestnika
 • 4 osoby 30% zniżki dla każdego Uczestnika

Zapisy prosimy kierować na adres: instytut.inspira@gmail.com bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

Po zakwalifikowaniu się na szkolenie każdy Uczestnik otrzyma formularz zgłoszeniowy.

ZAPRASZAMY!

………………………………………………………………..