Badania kompetencyjne

Odkrywamy obszary potencjału osobistego i zawodowego i wyznaczamy ścieżkę do rozwoju.

Zastanawiasz się nad wyborem jak najlepszej ścieżki rozwoju zawodowego?
A może często masz wrażenie, że nie możesz dogadać się z niektórymi ludźmi?
Chcesz wiedzieć co jest Twoim potencjałem, a w jakich obszarach możesz się jeszcze rozwinąć?

 

Proponujemy sesje coachingowe i doradcze z wykorzystaniem raportów z badań diagnostycznych:
MTQ – badanie odporności psychicznej
DISC – 3D – badanie typu osobowości i stylu komunikacji.

Test DISC D3 jest prawdopodobnie jednym z najbardziej czułych narzędzi do diagnozy kompetencji na świecie.

DISC – Bada 4 style funkcjonowania człowieka, przekładające się na sposób myślenia, komunikacji i działania. W toku badań nad ludzkimi zachowaniami w organizacjach okazało się, że osoby o określonych stylach często zachowują się i komunikują w podobny sposób. Zgodnie z powyższą koncepcją u każdego człowieka można zauważyć zachowania z zakresu 4 omawianych styli, jednak przejawiają się one u każdego na różnym poziomie i w różnym nasileniu.

DISC to skrót od nazw określonych stylów:

D – Dominant (Dominujący)

I – Influencing (Wpływowy)

S – Steady (Stały)

C – Compliance (Sumienny)

Test analizuje między innymi style komunikacji, obszary do rozwoju, reakcje na zmianę, odporność na stres, poziom analitycznego myślenia, poziomy decyzyjności, wartości dla zespołu i organizacje pracy.

Test ten wykorzystuje metaforę góry lodowej – bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować, ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co ma wpływ na nasze zachowania.

Wyniki badania testem DISC D3 dostarczają kompleksowych informacji w obszarach:

 • Motywacji – pomogą Ci znaleźć odpowiedzieć na pytania czego potrzebujesz by czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy
 • Codziennej współpracy – pomogą zrozumieć czym się kierujesz podejmując decyzje, jak reagujesz na zmiany i jak komunikujesz ją otoczeniu, jaki masz styl zachowań, jak reagujesz na presje i stres, dowiesz się jakie cechy wnosisz do zespołu
 • Potencjału – wskażą gdzie tkwi twój potencjał i jak go rozwijać by osiągać jeszcze lepsze wyniki, jakie wartości wnosisz do zespołu,
 • Mocnych stron w byciu liderem – jakie są twoje mocne strony jako lidera, jakie aspekty twojego stylu zachowania wymagają ewentualnego rozwoju na poziomie odziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności i innych

Raporty z testu kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bazują na potencjale badanego i pozytywnej informacji zwrotnej.

Co zyskujesz dzięki wykorzystaniu testu DISC D3?

Znajomość twojego stylu wspiera Cię w gruntownym zrozumieniu siebie, członków rodziny, współpracowników i znajomych. Znajomość stylów behawioralnych poprawia zdolności interpersonalne i komunikacyjne, ogranicza lub eliminuje konflikty, uczy dostrzegać to, że jesteśmy różni oraz pozytywnie wpływać na osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu. Kiedy pełnisz role spójna ze swoimi preferencjami, zwiększ swoją wydajność i twoja satysfakcja z pracy rośnie, a poziom stresu obniża się. Znajomość stylów wartości pomoże Ci stać się bardziej tolerancyjnym wobec indywidualnych różnic, ograniczyć konflikty i wspierać wzajemne zrozumienie. Znajomość stylów BAI pomaga nie tylko podejmować decyzje, ale też lepiej rozumieć intencje i zachowywania innych, szczególnie osób bardzo różnych od nas samych. Znajomość stylów BAI wpiera podejmowanie ważnych decyzji, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Może pomóc Ci robić w życiu to, co naprawdę jest Twoją pasją.

Oprócz części DISC, czyli zachowań obserwowalnych zawiera dodatkowe 3 warstwy zachowań, które nie są widoczne gołym okiem. Analizy zawierające się w tym teście to:

TEAMS – Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które osoba badana preferuje pełnić w zespole.

Role te to:

T = Kreator (ang. Theorist)

E = Realizator (ang. Executor)

A = Analityk (ang. Analyzer)

M = Koordynator (ang. Manager)

S = Strateg (ang. Strategist)

Dostarcza szczegółowe informacje na temat stylu zachowania w zespole, czynnikach motywujących i stylu pracy w grupie. Ukazuje preferowane role pracownika w zespole. Ukazuje motywacyjną charakterystykę – co motywuje do osiągania lepszych efektów.

VALUES – Mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się osoba badana przy podejmowaniu decyzji. Określa on poziom potrzeby spełnienia podstawowych wartości w życiu danej osoby. W każdym człowieku są te cztery wartości, ale w różnym stopniu intensywności.

Cztery wartości to:

 • Lojalność
 • Niezależność
 • Równość
 • Uczciwość

BAI – Mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki.

“I-SPEAK” (tłum. „JA-MÓWIĘ”) reprezentuje sześć różnych postaw:

I = Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness/Spiritual)

S = Solidarność (ang. Social/Humanitarian)

P = Wpływ (ang. Power/Political)

E = Ekonomia (ang. Economic/Tangible)

A = Artyzm (ang. Artistic/Innovative)

K = Wiedza (ang. Knowledge/Proficiency)

Inwestycja: Raport + sesja coachingowa: 550zł

Zapraszamy!

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to cecha osobowości określająca w znaczący sposób jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami niezależnie od sytuacji” (P. Clough, D. Strycharczyk).

Praca nad  odpornością psychiczną wzmacnia pewność siebie. Zmniejsza strach przed wyzwaniami. Wzmacnia zaangażowanie w codzienne, żmudne, powtarzalne czynności. Ma bardzo duże znaczenie w lepszym radzeniu sobie z emocjami, co w konsekwencji prowadzi do działania i realizacji swoich celów i marzeń. Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku.

Odporność psychiczna ma ogromny wpływ na efektywność osobistą, pozytywne nastawienie, zachowanie i ogólnie pojęty dobrostan.

Odporność psychiczna jest plastyczna – można ją rozwijać i uczyć się stosowanie odpowiednich technik i narzędzi by lepiej sobie radzić.  Siła psychiczna zapewnia determinację i energię do przezwyciężenia trudności,  jakie pojawiają się na drodze do celu, a te pojawiają się zawsze. Umiejętność generowania pozytywnej postawy, zarządzania emocjami, szybkiego radzenia sobie z trudnościami i koncentracja na priorytetach znacząco podwyższa efektywność.

Użytkownik testu ma do dyspozycji raporty eksperckie które przedstawiają:

 • Interpretację wyników które wskazują potencjalne następstwa w kontekście stanowiska pracy
 • Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności
 • Postęp oparty o bieżącą i poprzednią analizę
 • Wskazówki, które mogą pomóc w zmianie swoich zachowań jeśli wymaga tego sytuacji
 • Wynik zespołowy (raport tworzony jest na podstawie danych zebranych od osób tworzących określoną strukturę organizacyjną)

Osoby, które znają swój poziom odporności psychicznej:

 • Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
 • Potrafią stawiać sobie cele i wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
 • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
 • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
 • Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
 • Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

Dzięki poznaniu odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i w oparciu o otrzymane raporty możesz podnieś własną świadomość w zakresie sposobów reagowania i przyczyn własnych działań, wypracować strategie działania w środowisku pracy, podnieść poczuciu pewności siebie i własnej wartości. Wykorzystać potencjał, który w tobie drzemie i skuteczniej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych czy stresujących.

Inwestycja: Raport + sesja coachingowa: 300zł

Zapraszamy!